Jak skarżyć postanowienie zezwalające na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego? Otóż na tak zadane pytanie nasuwają się dwie odpowiedzi. Pierwsza poprzez zażalenie, a druga poprzez apelację. Niestety sąd nie ułatwi sprawy, bo na odpisie postanowienia niejednokrotnie zawrze pouczenie, które wprost zasugeruje złożenie zażalenia.

Jeśli jednak zaczniesz się zastanawiać chwilę dłużej nad całą sytuacją okaże się, że postanowienie sądu I instancji o zezwoleniu na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego, to postanowienie rozstrzygające co do istoty sprawy. Mając na uwadze taki stan rzeczy powinna zaświecić się czerwona lampka, która ostrzeże przed nadmiernym zaufaniem do pouczeń sądowych.

Z orzecznictwa sądów wynikają następujące wnioski:

1) „Apelacja jest środkiem odwoławczym od postanowień dotyczących złożenia przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego (por. postanowienie SN z dnia 17 marca 1970 r., II CR 159/70, OSNCP 1970, nr 11, poz. 209 z omówieniem W. Siedleckiego, Przegląd orzecznictwa, PiP 1971, z. 7, s. 136)”. [Gudowski, Jacek. Art. 518. W: Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom IV. Postępowanie rozpoznawcze. Postępowanie zabezpieczające, wyd. V. Wolters Kluwer, 2016.].

2) „Od postanowienia sądu w sprawie złożenia przedmiotu świadczenia do depozytu zgodnie z art. 518 zd. 1 k.p.c. przysługuje apelacja”. [Ruszkiewicz, Beata. Art. 467. W: Kodeks cywilny. Komentarz, wyd. II. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2014.].

3) „Zasady składania przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego określają przepisy art. 692–69310 KPC. Depozyt przyjmowany jest na podstawie zezwolenia sądu wydawanego na wniosek dłużnika. Co istotne, przedmiotem kognicji sądu w postępowaniu o złożenie do depozytu sądowego nie jest badanie prawdziwości twierdzeń zawartych we wniosku, a jedynie ocena, czy przytoczone we wniosku okoliczności prawnie uzasadniają złożenie depozytu. Postanowienie sądu wydawane jest w postępowaniu nieprocesowym na posiedzeniu niejawnym (uchw. SN z 26.1.2012 r., III CZP 83/11, BSN 2012, Nr 1) i ma charakter orzeczenia co do istoty sprawy, tym samym przysługuje od niego apelacja (art. 518 KPC). Niedopuszczalne jest składanie w postępowaniu skargi kasacyjnej (post. SN z 15.4.2011 r., II CZ 211/10, Legalis). Zarówno wniosek o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu, jak i wniosek o jego wydanie, podlega opłacie stałej w wysokości 100 zł (art. 67 KSCU)”. [M. Gutowski (red.), Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz. Art. 450-1088. Warszawa, 2016].

4) Wyrok Sądu Okręgowego w Kielcach Wydział II Cywilny Odwoławczy, sygn. akt II Ca 898/13 „…. o złożenie do depozytu sądowego na skutek apelacji uczestnika od postanowienia Sądu Rejonowego w Kielcach z dnia 8 kwietnia 2013 r., sygn. akt VII Ns 161/13 postanawia: zmienić zaskarżone postanowienie i wniosek oddalić; zasądzić od K. M. na rzecz P. P. kwotę 190 (sto dziewięćdziesiąt) złotych tytułem kosztów postępowania apelacyjnego”.

5) Postanowienie Sądu Okręgowego w Lublinie, sygn. akt II Ca 208/14 – „art. 693l k.p.c. stanowi bowiem, że w postępowaniu o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego sąd nie bada prawdziwości twierdzeń zawartych we wniosku, ograniczając się do oceny, czy według przytoczonych okoliczności złożenie do depozytu jest prawnie uzasadnione. Pomimo że postanowienie w przedmiocie wniosku o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego jest postanowieniem orzekającym co do istoty sprawy, od którego przysługuje w związku z tym apelacja, a nie zażalenie (art. 518 zd. l k.p.c.)”.

7) Postanowienie Sądu Okręgowego w Krakowie, sygn. akt XII Ga 382/13 – „Postanowienie zostało zaskarżone apelacją (mylnie nazwaną zażaleniem) przez wnioskodawcę domagającego się uwzględnienia wniosku poprzez zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego wymagalnych już rat wynagrodzenia oraz rat wymagalnych w przyszłości zgodnie z wnioskiem za przyznaniem kosztów postępowania oraz kosztów złożenia wymienionych kwot do depozytu. Wnioskodawca zarzucił naruszenie dyspozycji art. 693 1 k.p.c. poprzez błędne przyjęcie, że na podstawie okoliczności przedstawionych przez wnioskodawcę nie zachodzi przyczyna uzasadniająca złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego”.

8) Postanowienie Sądu Okręgowego w Szczecinie, sygn. akt II Cz 735/14 – „Postanowieniem z dnia 12 marca 2014 roku, Sąd Rejonowy odrzucił zażalenie wnioskodawcy na postanowienie z dnia 6 lutego 2014 roku oddalające wniosek o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego. Uzasadniając rozstrzygnięcie wskazał, że na postanowienie co do istoty sprawy w postępowaniu nieprocesowym przysługuje apelacja, chyba że na takie postanowienie ustawa dopuszcza zażalenie”.

Mając na uwadze powyżej przytoczoną argumentację nie powinno budzić wątpliwości, że na postanowienie sądu I instancji zezwalające na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego służy apelacja, którą należy złożyć z zachowaniem 14 dniowego terminu i opłacić w kwocie 100 zł.


Deprecated: Korzystanie z Motyw nieposiadający comments.php uznawane jest za przestarzałe od wersji 3.0.0! Nie istnieje żadna alternatywa. Proszę zawrzeć w motywie szablon comments.php. in /www/www_azflegal/wp-includes/functions.php on line 5061

Notice: Undefined variable: commenter in /www/www_azflegal/wp-content/themes/azflegal/functions.php on line 58

Notice: Undefined variable: aria_req in /www/www_azflegal/wp-content/themes/azflegal/functions.php on line 58

Notice: Undefined variable: req in /www/www_azflegal/wp-content/themes/azflegal/functions.php on line 59

Notice: Undefined variable: commenter in /www/www_azflegal/wp-content/themes/azflegal/functions.php on line 61

Notice: Undefined variable: aria_req in /www/www_azflegal/wp-content/themes/azflegal/functions.php on line 62

Notice: Undefined variable: req in /www/www_azflegal/wp-content/themes/azflegal/functions.php on line 63

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *