Rozwód to duże wyzwanie, zarówno dla osoby której przyszło zmierzyć się w tej roli w charakterze powoda lub pozwanego, ale także dla pełnomocnika, któremu klient powierzył prowadzenie tak ważnej życiowej sprawy.

Liczba rozwodów zarówno na świecie jak i w Polsce stale wzrasta, ale od pewnego czasu spada także ilość zawieranych małżeństw. Przyczyny rozwodów są różne od najbardziej prozaicznych jak zdrady do tych rzadziej spotykanych jak m.in. próby ukrywania majątku. Nie zmienia to faktu, iż fachowa pomoc prawna jest zawsze niezastąpiona, a wsparcie zaoferowane klientowi może mieć kluczowe znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy.

Rozwód może zostać orzeczony gdy pomiędzy małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. O rozkładzie pożycia małżeńskiego można natomiast mówić w sytuacji gdy brak jest pomiędzy małżonkami więzi duchowej, gospodarczej i fizycznej. Więź duchowa wiązana jest zazwyczaj z uczuciami jakie normalnie występują pomiędzy małżonkami, więź gospodarcza dotyczy prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego, mieszkania w jednym miejscu, czasami prowadzenia wspólnego biznesu. Więź fizyczna związana jest ze współżyciem cielesnym. Uważa się, iż rozkład pożycia nie następuje z dnia na dzień, lecz stanowi proces rozciągnięty w czasie. Często ustanie jednego rodzaju z trzech wymienionych więzi nie stanowi podstawy do występowania z powództwem o rozwód.

Występują także sytuacje kiedy sąd rozwodu nie orzeknie, dzieje się tak w przypadku zaistnienia negatywnych przesłanek rozwodu. I tak przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego mówią o tym, że mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia rozwód nie jest dopuszczalny, jeśli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Rozwód nie jest także dopuszczalny gdy żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia małżeńskiego, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Rozwodu można żądać z orzekaniem o winie i bez jej orzekania. W przypadku rozwodu z orzekaniem o winie pozwany także może wystąpić z takim roszczeniem i żądać orzeczenia o rozkładzie pożycia z winy powoda, co w praktyce ma miejsce niezwykle często. Sąd po przeprowadzeniu postępowania dowodowego, w zależności od jego wyniku orzeknie rozwód z winy jednej strony lub obu. W odniesieniu do orzekania rozwodu bez winy, to pamiętać należy, iż zarówno powód jak i pozwany muszą wyrazić zgodę na taką formę załatwienia sprawy.

Sprawa o rozwód rozpoznawana jest przez sąd okręgowy w składzie jednego sędziego zawodowego i dwóch ławników. Pozew składa się do sądu w okręgu, którego małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania.

Nota: Niniejszy wpis nie stanowi porady prawnej i jest jedynie ogólną informacją dotyczącą omawianej tematyki. Wszelkie decyzje związane z jakimkolwiek postępowaniem sądowym powinny zostać skonsultowane z profesjonalnym pełnomocnikiem.


Deprecated: Korzystanie z Motyw nieposiadający comments.php uznawane jest za przestarzałe od wersji 3.0.0! Nie istnieje żadna alternatywa. Proszę zawrzeć w motywie szablon comments.php. in /www/www_azflegal/wp-includes/functions.php on line 5061

Notice: Undefined variable: commenter in /www/www_azflegal/wp-content/themes/azflegal/functions.php on line 58

Notice: Undefined variable: aria_req in /www/www_azflegal/wp-content/themes/azflegal/functions.php on line 58

Notice: Undefined variable: req in /www/www_azflegal/wp-content/themes/azflegal/functions.php on line 59

Notice: Undefined variable: commenter in /www/www_azflegal/wp-content/themes/azflegal/functions.php on line 61

Notice: Undefined variable: aria_req in /www/www_azflegal/wp-content/themes/azflegal/functions.php on line 62

Notice: Undefined variable: req in /www/www_azflegal/wp-content/themes/azflegal/functions.php on line 63

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *